پس از باز شدن صفحه در صورت نمایش پنچره Connect to، در باکس User name عبارت guest   و در باکس Password شماره 123 را  وارد کرده و روی دکمه ok کلیک کنید.